Globale Individuele Ondersteuning

evaluatie van ondersteuning van begeleiders in de kinderopvang en leerkrachten op school

Kinderen met (een vermoeden van) autisme optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling brengt heel wat uitdagingen mee voor begeleiders en leerkrachten. Vaak is het moeilijker om deze kinderen te betrekken bij de dagelijkse activiteiten in de kinderopvang of in de klas. Sommige kinderen hebben bijkomende moeilijkheden, zoals gedragsproblemen of problemen met eten of slapen. Globale Individuele Ondersteuning (GIO) is een kortdurende interventie, waarbij ervaren thuisbegeleiders praktische ondersteuning en begeleiding bieden om met deze uitdagingen in de kinderopvang en klas om te gaan.


Wat? Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Voor wie? Kinderen met (een vermoeden van) autisme tussen 0 en 7 jaar

Waarom? Begeleiders en leerkrachten helpen om de kinderen maximaal te laten deelnemen aan de gewone kinderopvang of het gewone onderwijs


Waar richt het onderzoek zich op?

Ontwikkeling van een interventie die gebruik maakt van de kennis van thuisbegeleiders en geschikt is in de kinderopvang en op school
Via een online bevraging van begeleiders en leerkrachten kregen we meer zicht op hun ondersteuningsnoden. In een werkgroep met thuisbegeleiders werden op basis van deze noden concrete doelstellingen uitgewerkt. Vervolgens wordt door de werkgroep en met toetsing van de wetenschappelijke literatuur, een draaiboek opgesteld waarin de doelen en methodes van de interventie concreet omschreven worden. Leerkrachten en begeleiders die deelnemen aan GIO, zullen bevraagd worden via vragenlijsten, interviews en focusgroepen over hun ervaringen met de interventie. Op die manier kan GIO aangepast worden en optimaal worden afgestemd op wat nodig is in de kinderopvang en de klas.

Welk effect heeft GIO op de kinderen en begeleiders / leerkrachten?
Er wordt een observationeel en vragenlijstonderzoek gevoerd in scholen en kinderdagverblijven waar GIO wordt toegepast. Via observaties van de interactie tussen kind en begeleider of leerkracht in de inclusieve context, voor en na GIO, kan worden nagegaan hoe zowel het gedrag van het kind als de volwassene verandert door de interventie. Leerkrachten en ouders vullen op verschillende tijdstippen vragenlijsten in om in kaart te brengen welk effect er is op het gedrag van het kind (bv. op vlak van sociale vaardigheden, taal, spel, omgaan met emoties). We gaan via vragenlijsten ook na hoe het gedrag van de begeleider of leerkracht ten opzicht van het kind met autisme en de beleving van de relatie met het kind veranderen. Verder worden tevredenheid van ouders en leerkracht in kaart gebracht.

Voor vragen over GIO: gio@ligaautismevlaanderen.be


Samenwerking

Liga Autisme Vlaanderen (Het Raster, Limburgse Stichting Autisme, Tanderuis en Victor)
Chloè Bontinck (Liga Autisme Vlaanderen), Inge Depreeuw (Het Raster), Ilse Dedroog (LSA), Christel Cloetens (Tanderuis), Lien Devriese (Victor)


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt