Over

Met steun van de Vlaamse overheid is in 2018 de Academische Werkplaats Autisme opgericht.

Achtergrond

In 2016 schreef de Taskforce Autisme in opdracht van minister Jo Vandeurzen het rapport ‘Naar een autismevriendelijk Vlaanderen’ om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren, en beleidsaanbevelingen te formuleren ter voorbereiding van het Vlaams Actieplan Autisme. Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme kunnen allerlei hindernissen ondervinden bij het participeren aan onze samenleving. Bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, werk, wonen, gezondheid, justitie, mobiliteit, cultuur en vrije tijd.

Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners zetten elke dag hun expertise in om personen met autisme te ondersteunen. Veel organisaties hebben op eigen initiatief goede praktijken ontwikkeld.

In het kader van het Vlaams Actieplan Autisme is vanuit de Vlaamse regering financiering voorzien voor het ondersteunen van praktijkgericht onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun direct betrokkenen in Vlaanderen. De Academische Werkplaats Autisme evalueert samen met praktijkorganisaties goede praktijken om deze vervolgens breder ter beschikking stellen. Deze kunnen immers ook waardevol zijn voor andere mensen met autisme.

Invulling

De Academische Werkplaats Autisme brengt de praktijk, onderzoek en beleid dichter bij elkaar en stimuleert de bundeling en het delen van kennis en ervaring. Een academische werkplaats is een netwerk waar praktijkvoorzieningen samenwerken met een onderzoeksinstelling. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties binnen de verschillende betrokken organisaties. Praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek leveren binnen de academische werkplaats elk een eigen belangrijke bijdrage. Via onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling ontstaat kruisbestuiving en wordt de verbinding tussen praktijk en wetenschap gestimuleerd. De Academische Werkplaats Autisme richt zich specifiek op interventies voor personen met autisme en hun direct betrokkenen. De projecten binnen de Academische Werkplaats Autisme gebeuren in nauwe samenwerking tussen de onderzoekscentra en het praktijkveld en in dialoog met de mensen met autisme, hun direct betrokkenen en beleidsmakers. We willen op deze manier tegemoet komen aan zowel de praktische toepasbaarheid, de wetenschappelijke kwaliteitseisen en het politieke draagvlak. Door de gezamenlijke inzet bevorderen we zo de maatschappelijke participatie van personen met autisme.

Binnen de Academische Werkplaats Autisme willen we samen interventies voor personen met autisme en/of hun direct betrokkenen verder ontwikkelen, evalueren en verbeteren. Onder interventies verstaan we allerlei verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling, gaande van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, apps of andere technologische toepassingen, tot kort- of langdurende begeleidings- of behandelingsprogramma’s. Deze interventies dienen gericht te zijn op het voorkomen of verminderen van participatieproblemen in de maatschappij. Hierbij richten we ons vooral op interventies die momenteel reeds in de praktijk gebruikt worden maar die nog niet of onvoldoende onderzocht zijn. Daarnaast willen we ook interventies die internationaal in onderzoek effectief zijn gebleken, evalueren op hun toepasbaarheid en werkzaamheid in Vlaanderen. Wanneer men in de praktijk heeft ervaren dat iets werkt, willen we dit verder onderbouwen en onderzoeken of we dit effect ook kunnen aantonen. En zo ja, wat er dan precies voor zorgt dat het werkt of hoe het werkt. Ook is het belangrijk om meer te weten te komen over wat bij wie werkt. Deze kennis over interventies willen we breed verspreiden en vrij toegankelijk maken.

Organisatie

De Academische Werkplaats Autisme valt onder het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In 2018 is een eerste oproep gelanceerd voor praktijkorganisaties om interventies voor te stellen ter evaluatie. Op basis hiervan zijn we vanuit de KU Leuven en UGent samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende praktijkorganisaties waar personen met autisme of hun direct betrokkenen terecht kunnen. Binnen deze samenwerkingsverbanden doen we onderzoek naar specifieke interventies. 

Expertenpanels

De projecten zijn geselecteerd op basis van het advies van vier verschillende expertenpanels: volwassenen met autisme, ouders van een kind met autisme, hulpverleners die werken met kinderen en/of volwassenen met autisme en onderzoekers. Zij hebben de projecten beoordeeld op basis van onder andere relevantie, meerwaarde, mogelijkheid tot verdere verspreiding en haalbaarheid van onderzoek naar deze interventie.

Stuurgroep en adviesgroep

De Academische Werkplaats Autisme wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de autismegemeenschap, de Taskforce Autisme en de universiteiten. Daarnaast vraagt de Academische Werkplaats Autisme op regelmatige basis advies aan een brede adviesgroep, met onder andere vertegenwoordigers vanuit de andere departementen en diverse koepelorganisaties.

Onderzoeksteam

 • Prof. dr. Ilse Noens
  Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
 • Prof. dr. Herbert Roeyers
  Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent
 • Dr. Jarymke Maljaars
  Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
 • Dr. Sara Van der Paelt
  Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent