PASS

evaluatie van een groepsprogramma voor adolescenten met autisme

De adolescentie is een belangrijke overgangsperiode waarin veel vragen en moeilijkheden naar boven kunnen komen. Het bieden van een vertrouwenspersoon of veilige plaats waar jongeren terecht kunnen en wekelijks kunnen ventileren over hun ervaringen is belangrijk. Momenteel is er in Vlaanderen weinig aanbod van hulpverlening, specifiek voor adolescenten met autisme. Het groepsprogramma Participeren met autisme (pASS) werd ontwikkeld door CAR Sint-Lievenspoort om hieraan tegemoet te komen. Adolescenten met autisme nemen in een klein groepje deel aan 20 wekelijkse sessies. Ze leren er meer over zichzelf en werken aan vaardigheden die belangrijk zijn om goed te kunnen participeren aan de maatschappij, zoals een gesprek voeren, samenwerken en zelfstandigheid. Ouders en broers/zussen worden betrokken bij de interventie.


Wat? PASS: een groepsprogramma met wekelijkse sessies

Voor wie? Jongeren met autisme (12-18 jaar)

Waarom? Jongeren helpen beter te participeren aan de maatschappij tijdens de transitieperiode van de adolescentie


Waar richt het onderzoek zich op?

Hoe kunnen doelen en interventiemethodes zo concreet mogelijk omschreven worden zodat anderen de training op dezelfde manier zouden kunnen geven?
We hebben de doelen van het programma verder afgebakend en meer geconcretiseerd in vergaderingen met de therapeuten. We stellen een draaiboek op waarin de interventie stap voor stap omschreven wordt op basis van input van de therapeuten, literatuurstudie en observaties van therapiesessies.

Welk effect heeft de training voor de adolescenten?
We brengen het effect van de groepstraining in kaart via interviews, vragenlijsten en observaties. Hiervoor verzamelen we  informatie bij zowel de adolescenten zelf als bij hun ouders, therapeuten en een leerkracht. We gaan na welk effect de training heeft op de kennis die adolescenten hebben over autisme en zichzelf, hun zelfstandigheid, conversatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. We bekijken hierbij of de visies tussen de betrokkenen verschillen.

Hoe beleven adolescenten, hun ouders en therapeuten de training?
We gaan na over welke aspecten van de training adolescenten en hun ouders (on)tevreden zijn. Verder willen we meer zicht krijgen op de visie van de therapeuten over waarom de training effect heeft. Tot slot willen we redenen voor uitval onderzoeken en bekijken hoe dit kan voorkomen worden. Op al deze vragen proberen we een antwoord te formuleren via interviews na afloop van de interventie met adolescenten, ouders en therapeuten.


Resultaten


Samenwerking

Centrum Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort
Cynthia Adutwum, Amber Cooreman, Annemie Patyn, Evi Mestdagh, Hermien Dumolein en Florence Tytgat


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt