Producten / kennis delen

Het onderzoek binnen AWA heeft tot onderstaande producten geleid. In de loop van 2022-2023 zal de output van de verschillende projecten hieronder worden toegevoegd.


Algemeen

Webinar: Hoe doen we binnen AWA onderzoek met behulp van de effectladder?

Autisme ervaren: evaluatie van de impact van een online inleefsessie

Met dit project evalueerden we in samenwerking met de Vlaamse Vereniging Autisme hoe tevreden de deelnemers zijn over de online inleefsessie. Daarnaast onderzochten we wat de impact is van het volgen van de inleefsessie op het vlak van kennis over en de houding ten opzichte van mensen met autisme. De resultaten hebben we kort visueel weergegeven in een infographic. Als je meer wilt weten, kun je de uitgebreidere samenvatting lezen. 


Talent telt: evaluatie van jobcoaching voor mensen met autisme

Binnen dit project evalueerden we in samenwerking met emino hun jobcoachingstraject voor personen met autisme. Daarnaast brachten we in kaart hoe een jobcoachingstraject individueel kan worden aangepast voor autistische werkzoekenden en op welke manier de Talent Telt toolkit of andere tools binnen een traject kunnen worden ingezet. Verder onderzochten we hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat mensen met autisme zich goed voelen op het werk.


GIO: evaluatie van ondersteuning van begeleiders in de kinderopvang en leerkrachten op school


pASS: evaluatie van een groepsprogramma voor adolescenten met autisme


EMDR: evaluatie van traumabehandeling bij personen met autisme

Binnen dit project evalueerden we in samenwerking met het Expertisecentrum Autisme, Indigo en GAUZZ de toepassing van EMDR als traumabehandeling bij autistische kinderen, jongeren en volwassenen (met en zonder verstandelijke beperking).

We ontwikkelden aanbevelingen voor de toepassing van EMDR bij personen met autisme. Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden door opgeleide EMDR-therapeuten om hun behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op personen met autisme. Ook maakte EMDR Belgium op onze vraag een inventaris van therapeuten die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme (met en zonder verstandelijke beperking).


Roadmap: evaluatie van een online begeleidingsinstrument voor studenten met autisme


Wereldautismedag 2022

In het kader van wereldautismedag 2022 besteden we samen met verschillende organisaties aandacht aan het thema ‘werk’. Er leven op de werkvloer veel vooroordelen rond autisme. We verzamelden daarom veelvoorkomende vooroordelen met als doel om deze te weerleggen of te nuanceren. Hiervoor gingen we in gesprek met verschillende mensen met autisme.


Wereldautismedag 2023

Wereldautismedag 2023 staat voor ons in het teken van participatief onderzoek. Met steun van de Vlaamse overheid streven we binnen de Academische Werkplaats Autisme naar maximale participatie van personen met autisme. Ons onderzoek is van het begin tot het eind een proces van co-creatie. We werken hiervoor samen met de Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme (LAVA vzw) en de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA).