Aan de slag!

Naar aanleiding van onze oproep in december 2018 zijn 42 praktijkorganisaties in de pen geklommen om een interventie aan ons voor te stellen. We waren blij verrast door de vele ingediende aanvragen. Het doet ons plezier dat zo veel organisaties in Vlaanderen samen met ons onderzoek willen doen om de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren.

Helaas hebben we momenteel niet de tijd en middelen om met al deze projecten aan de slag te gaan. We hebben daarom alle projectvoorstellen laten beoordelen door onze expertenpanels en de adviesgroep van de Academische Werkplaats. De expertenpanels bestonden uit volwassenen met autisme, ouders van een kind/jongere/volwassene met autisme, hulpverleners en onderzoekers. Al deze experten hebben met veel enthousiasme en een kritische blik de verschillende voorstellen geëvalueerd. Ze hebben bijvoorbeeld nagedacht over de volgende vragen. In hoeverre is deze interventie relevant voor mensen met autisme en hun direct betrokkenen? Wat zijn de mogelijkheden tot verdere verspreiding van de interventie in Vlaanderen? En in hoeverre is het mogelijk om te onderzoeken of deze interventie effectief is?

Op basis de evaluaties door de expertenpanels en de adviesgroep zijn er zes projecten gekozen waarmee we aan de slag zullen gaan. We stellen deze projecten graag alvast kort aan u voor:

  • Samen met de Liga Autisme Vlaanderen gaan we een nieuw ondersteuningsprogramma voor begeleiders in de kinderopvang en leerkrachten in kleuterscholen die een jong kind met (een vermoeden van) autisme in de groep/klas hebben evalueren.
  • Samen met Sint-Lievenspoort – een centrum voor ambulante revalidatie – gaan we onderzoek doen naar een groepsprogramma voor adolescenten met autisme.
  • Samen met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs gaan we het gebruik van een online begeleidingsinstrument voor studenten met autisme in het hoger onderwijs in kaart brengen en evalueren.
  • Samen met Emino en De Stip gaan we een methodiek en toolbox voor mentorschap om werknemers met autisme op de werkvloer te begeleiden uittesten en evalueren.
  • Samen met het Expertisecentrum Autisme, GAUZZ en Indigo gaan we het effect van een therapie voor trauma- of stressgerelateerde klachten (EMDR) onderzoeken bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.
  • Samen met de Vlaamse Vereniging Autisme gaan we onderzoeken hoe de inleefsessies die zij organiseren van invloed zijn op de beeldvorming rond autisme.