Oproep

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) wil bijdragen aan een autismevriendelijk Vlaanderen en een meer inclusieve samenleving. De academische werkplaats heeft tot doel om de participatie van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de samenleving te verbeteren. Dit doen we door het verzamelen, evalueren en verspreiden van interventies voor autistische personen en hun direct betrokkenen gericht op het verhogen van participatiekansen.

In Vlaanderen worden in de praktijk allerlei interventies toegepast, terwijl er maar beperkte kennis is over de effectiviteit. Er is daarnaast veel wetenschappelijk onderzoek naar autisme, maar deze kennis vindt vaak nog onvoldoende haar weg naar de praktijk. Als onderzoekers slaan wij daarom graag de handen in elkaar met praktijkorganisaties die zich inzetten voor personen met autisme en hun direct betrokkenen om deze interventies te evalueren. Zo kunnen we samen meer zicht krijgen op welke interventies effectief zijn en onder welke voorwaarden.

We zijn op zoek naar organisaties die samen met ons een project willen opstarten om een interventie verder te ontwikkelen, evalueren en verspreiden. De term interventie kan hierbij zeer breed worden opgevat, gaande van bepaalde preventieve maatregelen of protocollen, apps of andere technologische toepassingen, tot ondersteunings-, begeleidings- of behandelingsprogramma’s. De interventie kan gericht zijn op autistische personen en/of hun omgeving (zoals ouders, broers/zussen, leerkrachten, begeleiders, klasgenoten, collega’s of de bredere maatschappij). Het is belangrijk dat deze interventie bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van participatie-problemen van personen met autisme in de maatschappij.

Mensen met autisme en hun familieleden worden in de verschillende fases van het onderzoek betrokken. Ze zullen een stem hebben in de selectie van de projecten en ook mee nadenken over hoe het onderzoek kan opgezet worden en hoe de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd en geïmplementeerd kunnen worden.

De uiteindelijke bedoeling is dat de opgedane kennis wordt vertaald naar praktisch toepasbare informatie. Deze informatie willen we graag zoveel als mogelijk vrij toegankelijk maken voor autistische personen en hun direct betrokkenen, professionelen, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

“Bij de start van het academiejaar in september 2019 is ‘Roadmap’ – de nieuwe online begeleidingstool voor studenten met autisme in het hoger onderwijs – gelanceerd. Deze innovatieve tool hebben we in samenwerking met AWA verder onderzocht.”

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Te downloaden documenten

Belangrijk: de deadline voor het indienen van een projectvoorstel is verlengd naar dinsdag 1 maart 2022 om 12:00.

Inhoud aanvraag

Via deze oproep vragen we organisaties om interventies voor te stellen ter evaluatie. Het kan hierbij ten eerste gaan om bestaande goede praktijken die in Vlaanderen ontwikkeld werden, in de praktijk reeds toegepast worden en waar voldoende ervaringskennis rond bestaat. Ten tweede kan ook de toepasbaarheid in Vlaanderen van evidence-based interventies die in het buitenland werden ontwikkeld, nagegaan worden. Dit kunnen interventies zijn die nog niet in Vlaanderen zijn toegepast, maar die wel zeer geschikt lijken voor de doelgroep van uw praktijkorganisatie. U kan bij ons een aanvraag indienen om uw interventie samen te onderzoeken. In deze aanvraag (zie aanvraagformulier) is het belangrijk om voldoende informatie te voorzien rond de betreffende interventie. Het is echter niet noodzakelijk om een volledig onderzoeksplan in te dienen. Als een interventie wordt geselecteerd als project, zal de onderzoeksopzet in overleg tussen de Academische Werkplaats Autisme en de praktijkorganisatie(s) verder worden uitgewerkt.

We baseren ons hierbij op het methodisch kader rond praktijkgestuurd onderzoek, zoals beschreven in: Van Yperen, T., Veerman, J. W., & Bijl, B. (Red.) (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector. Rotterdam: Lemniscaat. Zie ook: https://academischewerkplaatsautisme.be/visie-en-werkwijze/.

Interventies die passen binnen de volgende thema’s komen in aanmerking:

 • Diversiteit
  Interventies voor specifieke doelgroepen met autisme. Het kan hierbij gaan over diversiteit in culturele achtergrond, leeftijd, gender, seksualiteit, socio-economische status, … Ook interventies gericht op beeldvorming of sensibilisering met het oog op aandacht voor diversiteit in de doelgroep komen in aanmerking.
 • Onderwijs en werk
  Interventies voor kinderen, jongeren of volwassenen met autisme in het onderwijs of op de werkvloer of interventies gericht op het bevorderen van de participatie aan onderwijs of werk.
 • Gezondheid
  Interventies gericht op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid, zoals het voorkomen en behandelen van burn-out, depressie of pijnklachten bij mensen met autisme.
 • Innovatie
  Interventies voor mensen met autisme die op één of andere manier vernieuwend zijn, zoals online hulpverlening, het gebruik van innovatieve technologie binnen hulpverlening, intersectorale hulpverlening, …
 • Familie en context
  Interventies gericht op het gezin, de familie of het ruimere niet-professionele netwerk van mensen met autisme.

Waarom met ons samenwerken?

In Vlaanderen is al heel wat expertise aanwezig die dagelijks ingezet wordt om autistische personen te helpen. Via dit onderzoek willen we praktijkorganisaties de kans geven om hun werking onder de aandacht te brengen van een groter publiek.

Wanneer hun kennis en expertise gedeeld wordt via het onderzoek, zullen de bedenkers altijd gepaste erkenning krijgen door bronvermelding. Onderzoek naar interventies kan leiden tot een betere onderbouwing en verantwoording van de interventie en ook bijdragen tot een aanpassing en verbetering van wat nu al in de praktijk gebeurt. Op die manier kan de kwaliteit van de interventies voor autistische personen in Vlaanderen vergroot worden, wat de participatiekansen en kwaliteit van leven kan bevorderen.

“Samen met AWA hebben we de online inleefsessie autisme geëvalueerd. Een boeiende ervaring! Heel fijn om samen stil te staan bij het hele proces dat een inleef met zich meebrengt. Zo kregen we een goed zicht op wat werkt.”

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

Wie kan aanvragen?

De oproep staat open voor in Vlaanderen gevestigde organisaties waar personen met autisme en/of hun direct betrokkenen terecht kunnen. Zowel voorzieningen die zich specifiek richten op autistische personen als voorzieningen waar autistische personen een deel van het doelpubliek vormen, komen in aanmerking. Samenwerking tussen verschillende praktijkorganisaties wordt als een meerwaarde beschouwd. Universiteiten en hogescholen kunnen enkel in samenwerking met één of meerdere praktijkorganisaties een aanvraag indienen. Bij de evaluatie van de projecten wordt ook rekening gehouden met de mate waarin een interventie ook toepasbaar kan zijn voor andere doelgroepen dan louter voor mensen met autisme.

“We hebben samen als therapeuten uit drie verschillende organisaties een aanvraag ingediend. Vervolgens hebben we met AWA een vorm van traumatherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme geëvalueerd die we binnen deze verschillende organisaties uitvoeren.”

UPC Z.org KU Leuven, Indigo vzw en PC Multiversum

Wat kan worden aangevraagd?

Een samenwerkingsverband tussen AWA en praktijkorganisatie(s) om een specifieke interventie voor personen met autisme of hun direct betrokkenen te evalueren. Om dit praktijkonderzoek uit te voeren kunnen de bijdragen van AWA en de betreffende praktijkorganisaties op verschillende manieren worden ingevuld. De taakverdeling binnen het project is in overleg te bepalen en zal worden vastgelegd in een samenwerkingscontract. Met deze aanvraag kan men een beroep doen op AWA op verschillende manieren: enerzijds kan de rol van AWA enkel adviserend (optie 1) zijn, anderzijds kan de rol van AWA deels uitvoerend (optie 2) of volledig uitvoerend (optie 3) zijn.

 • Optie 1: De praktijkorganisatie voert het evaluatieonderzoek zelf uit met behulp van een eigen praktijkonderzoeker of in samenwerking met een onderzoeker van een universiteit of hogeschool. De rol van AWA is enkel adviserend in de uitwerking en uitvoering van het evaluatieonderzoek.
 • Optie 2: De praktijkorganisatie voert het evaluatieonderzoek samen met AWA uit. Zowel de praktijkorganisatie als AWA voorzien (praktijk)onderzoekers die gezamenlijk het onderzoek uitwerken en uitvoeren.
 • Optie 3: AWA voert het evaluatieonderzoek binnen de praktijkorganisatie uit. AWA voorziet onderzoekers die het onderzoek uitwerken en uitvoeren in nauw overleg met de praktijkorganisatie.

Voor dit samenwerkingsverband wordt door AWA afhankelijk van de inhoud en aard van het onderzoek een bepaald budget aan werkingsmiddelen beschikbaar gesteld (te beginnen met een bedrag van €2.000). Projecten waarbij de praktijkorganisatie zelf bijkomende financiering voorziet voor de uitvoering van het onderzoek maken echter meer kans om geselecteerd te worden. Hieronder valt bijvoorbeeld het deeltijds ter beschikking stellen van een personeelslid om onderzoek uit te voeren, materiaal voor het onderzoek zelf voorzien of extra budget voorzien.

Het evaluatieonderzoek naar aanleiding van deze aanvraag zal starten vanaf april 2022 en naar gelang de inhoud van het onderzoek ongeveer anderhalf tot twee jaar duren.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat de te evalueren interventie en de resultaten van het onderzoek vrij toegankelijk worden gemaakt, onder andere via publicatie van de resultaten en eventuele materialen op de website.

Procedure

U kunt tot 1 maart 2022 12:00 uur uw aanvraag indienen. Het volledig ingevuld aanvraagformulier en eventuele bijlagen dienen per e-mail te worden gestuurd naar: info@academischewerkplaatsautisme.be

Download alle informatie via de links hierboven bij “Te downloaden documenten”.

Om een aanvraag in te dienen dient dit aanvraagformulier volledig te worden ingevuld in het Nederlands. Bij het aanvraagformulier is een instructiedocument beschikbaar dat dient als hulp bij het invullen van het formulier.

Evaluatie van de aanvragen

De eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie van de aanvragen ligt bij de stuurgroep van de Academische Werkplaats Autisme. Er zal advies worden gevraagd van verschillende expertenpanels met onafhankelijke onderzoekers, hulpverleners en vertegenwoordigers van de autismegemeenschap om de aanvragen te beoordelen op:

 • de bijdrage van de interventie aan verhoging van participatiekansen van autistische personen dan wel verhoging van kwaliteit van leven van autistische personen en/of hun direct betrokkenen (zie Vlaams Actieplan Autisme, 2017);
 • de relevantie en meerwaarde van de interventie;
 • de mogelijkheid tot het implementeren en verder verspreiden van de interventie in Vlaanderen;
 • de mate waarin het mogelijk is om de interventie via praktijkonderzoek te evalueren.

Bij de uiteindelijke selectie door de stuurgroep zullen daarnaast de volgende criteria in rekening worden gebracht:

 • de mate van cofinanciering en bijdrage door de praktijkorganisatie(s) (o.a. in de vorm van personeel, materiaal, budget, etc.);
 • de breedte van het samenwerkingsverband (betrokkenheid van meerdere organisaties binnen een project, een beleidsdomeinoverstijgende aanpak, etc.);
 • de inzet van ervaringsdeskundigheid;
 • de hefboomwerking voor andere doelgroepen.

We streven naar een maximale variatie wat betreft leeftijd/levensfasen, sectoren en soorten van hulpverlening/interventies.

Begin april 2022 zal de selectie van de aanvragen bekend worden gemaakt.

Vragen

Bij vragen over de oproep kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers van AWA. We kunnen via e-mail, telefonisch of in een online overleg via videobellen uw vragen beantwoorden. Neem contact met ons op via: info@academischewerkplaatsautisme.be