Oproep

Helpt u de participatie van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de samenleving te verbeteren?

Wat?  De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is een netwerk waar personen met autisme en hun direct betrokkenen, professionelen, beleidsmakers en onderzoekers nauw samenwerken aan het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Voor wie?  We zijn op zoek naar organisaties die samen met ons een project willen opstarten om een interventie voor personen met autisme en/of hun omgeving (zoals partners, ouders, broers/zussen, leerkrachten, begeleiders, klasgenoten, collega’s) verder te ontwikkelen, evalueren en verspreiden.

De term interventie kan hierbij zeer breed worden opgevat en omvat bijvoorbeeld:

 • Preventieve maatregelen of protocollen
 • Hulpmiddelen, apps of andere technologische toepassingen
 • Ondersteunings-, begeleidings- of behandelingsprogramma’s.

Het is belangrijk dat deze interventie bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van participatieproblemen van personen met autisme in de maatschappij.

Waarom? De uiteindelijke bedoeling is dat de opgedane kennis wordt vertaald naar praktisch toepasbare informatie. Deze informatie willen we graag zoveel als mogelijk vrij toegankelijk maken voor personen met autisme en hun direct betrokkenen, professionelen, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

Te downloaden documenten

Inhoud aanvraag

We roepen praktijkorganisaties op  om interventies aan ons voor te stellen ter evaluatie:

 • Het kan hierbij gaan om bestaande goede praktijken die in Vlaanderen ontwikkeld werden, in de praktijk reeds toegepast worden en waar voldoende ervaringskennis rond bestaat.
 • Daarnaast kan ook de toepasbaarheid in Vlaanderen van evidence-based interventies die in het buitenland werden ontwikkeld, nagegaan worden. Dit kunnen interventies zijn die nog niet in Vlaanderen zijn toegepast, maar die wel zeer geschikt lijken voor de doelgroep van uw praktijkorganisatie.

U kan bij ons een aanvraag indienen om uw interventie samen te onderzoeken. In deze aanvraag (zie aanvraagformulier) is het belangrijk om voldoende informatie te voorzien rond de betreffende interventie. Het is echter niet noodzakelijk om een volledig onderzoeksplan in te dienen. Als een interventie wordt geselecteerd als project, zal de onderzoeksopzet in overleg tussen de Academische Werkplaats Autisme en de praktijkorganisatie(s) verder worden uitgewerkt.

Interventies die passen binnen de volgende thema’s komen in aanmerking:

 • beeldvorming – sensibilisering, informatieverstrekking en advisering gericht op het veranderen van publieke en persoonlijke attitudes en gedrag ten aanzien van autisme
 • vroeginterventie – interventies die gericht zijn op jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme (0-6 jaar) en hun directe omgeving
 • transities – interventies gericht op het bevorderen van overgangsmomenten binnen of tussen onderwijs, werk, wonen, gezin, vrije tijd en/of hulpverlening voor personen met autisme
 • geestelijke gezondheid – interventies gericht op het voorkomen of behandelen van psychische problemen bij personen met autisme, waaronder burn-out, depressie, angst, …

Waarom met ons samenwerken?

 • In Vlaanderen is al heel wat expertise aanwezig die dagelijks ingezet wordt om personen met autisme te helpen. Via dit onderzoek willen we praktijkorganisaties de kans geven om hun werking onder de aandacht te brengen van een groter publiek.
 • Wanneer hun kennis en expertise gedeeld wordt via het onderzoek, zullen de bedenkers altijd gepaste erkenning krijgen door bronvermelding.
 • Onderzoek naar interventies kan leiden tot een betere onderbouwing en verantwoording van de interventie en ook bijdragen tot een aanpassing en verbetering van wat nu al in de praktijk gebeurt. Op die manier kan de kwaliteit van de interventies voor mensen met autisme in Vlaanderen vergroot worden, wat de participatiekansen en kwaliteit van leven van mensen met autisme kan bevorderen.

Wie kan aanvragen?

 • De oproep staat open voor in Vlaanderen gevestigde organisaties waar personen met autisme en/of hun direct betrokkenen terecht kunnen.
 • Zowel voorzieningen die zich specifiek richten op personen met autisme als voorzieningen waar personen met autisme een deel van het doelpubliek vormen, komen in aanmerking.
 • Samenwerking tussen verschillende praktijkorganisaties wordt als een meerwaarde beschouwd.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen enkel in samenwerking met één of meerdere praktijkorganisaties een aanvraag indienen.
 • Bij de evaluatie van de projecten wordt ook rekening gehouden met de mate waarin een interventie ook toepasbaar kan zijn voor andere doelgroepen dan louter voor mensen met autisme.

Wat kan worden aangevraagd?

Een samenwerkingsverband tussen AWA en praktijkorganisatie(s) om een specifieke interventie voor personen met autisme of hun direct betrokkenen te evalueren. Om dit praktijkonderzoek uit te voeren kunnen de bijdragen van AWA en de betreffende praktijkorganisaties op verschillende manieren worden ingevuld. De taakverdeling binnen het project is in overleg te bepalen en zal worden vastgelegd in een samenwerkingscontract. Met deze aanvraag kan men een beroep doen op AWA op verschillende manieren:

 • Optie 1: De praktijkorganisatie voert het evaluatieonderzoek zelf uit met behulp van een eigen praktijkonderzoeker of in samenwerking met een onderzoeker van een universiteit of hogeschool. De rol van AWA is enkel adviserend in de uitwerking en uitvoering van het evaluatieonderzoek.
 • Optie 2: De praktijkorganisatie voert het evaluatieonderzoek samen met AWA uitZowel de praktijkorganisatie als AWA voorzien (praktijk)onderzoekers die gezamenlijk het onderzoek uitwerken en uitvoeren.
 • Optie 3: AWA voert het evaluatieonderzoek binnen de praktijkorganisatie uit. AWA voorziet onderzoekers die het onderzoek uitwerken en uitvoeren in nauw overleg met de praktijkorganisatie.

Voor dit samenwerkingsverband wordt door AWA afhankelijk van de inhoud en aard van het onderzoek een bepaald budget aan werkingsmiddelen en vergoeding van personeel beschikbaar gesteld. Per onderzoeksthema is een budget van €15.000 voorzien (voor één project of verdeeld over meerdere projecten). Projecten waarbij de praktijkorganisatie zelf bijkomende financiering voorziet voor de uitvoering van het onderzoek maken echter meer kans om geselecteerd te worden. Hieronder valt bijvoorbeeld het deeltijds ter beschikking stellen van een personeelslid om onderzoek uit te voeren, materiaal voor het onderzoek zelf voorzien of extra budget voorzien.

Het evaluatieonderzoek naar aanleiding van deze aanvraag zal starten vanaf april 2019 en naar gelang de inhoud van het onderzoek enkele maanden tot maximaal twee jaar duren.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat de te evalueren interventie en de resultaten van het onderzoek vrij toegankelijk worden gemaakt, onder andere via publicatie van de resultaten en eventuele materialen op de website.

Procedure

U kunt tot 15 februari 2019 12:00 uur uw aanvraag indienen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier en eventuele bijlagen dienen per e-mail te worden gestuurd naar: info@academischewerkplaatsautisme.be.

Om een aanvraag in te dienen dient dit aanvraagformulier volledig te worden ingevuld in het Nederlands. Bij het aanvraagformulier is een instructiedocument beschikbaar dat dient als hulp bij het invullen van het formulier.

Evaluatie van de aanvragen

De eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie van de aanvragen ligt bij de stuurgroep van de Academische Werkplaats Autisme. Er zal advies worden gevraagd van een expertenpanel met onafhankelijke onderzoekers, hulpverleners en vertegenwoordigers van de autismegemeenschap om de aanvragen te beoordelen op:

 • de bijdrage van de interventie aan verhoging van participatiekansen van personen met autisme dan wel verhoging van kwaliteit van leven van de personen met autisme en/of hun direct betrokkenen
 • de relevantie en meerwaarde van de interventie
 • de mogelijkheid tot het implementeren en verder verspreiden van de interventie in Vlaanderen
 • de mate waarin het mogelijk is om de interventie via praktijkonderzoek te evalueren.

Bij de uiteindelijke selectie door de stuurgroep zullen daarnaast de volgende criteria in rekening worden gebracht:

 • de mate van cofinanciering en bijdrage door de praktijkorganisatie(s) (o.a. in de vorm van personeel, materiaal, budget, etc.)
 • de breedte van het samenwerkingsverband (betrokkenheid van meerdere organisaties binnen een project, een beleidsdomeinoverstijgende aanpak, etc.)
 • de hefboomwerking voor andere doelgroepen.

We streven naar een maximale variatie wat betreft leeftijd/levensfasen, sectoren en soorten van hulpverlening/interventies.

Eind maart 2019 zal de selectie van de aanvragen bekend worden gemaakt.

Vragen

Bij vragen over de oproep kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers van AWA via info@academischewerkplaatsautisme.be. We komen ook graag naar u toe voor een oriënterend kennismakingsgesprek rond de oproep.